Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
123
Tuần này:
396
Tháng này:
3363
Tất cả:
273775

Ý kiến thăm dò

Danh sách đại biểu HĐND khóa 19

Ngày 16/11/2020 00:00:00

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Bà: Đỗ Thị Lệ

Chức danh: PCT HĐND

Sđt: 0832293666

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

Ô Nguyễn Lai Bé

Đại biểu HĐND

2

Ô Nguyễn Hữu Mão

Đại biểu HĐND

3

Ô Nguyễn Hữu Hòa

Đại biểu HĐND

4

Ô Lê Xuân Tân

Đại biểu HĐND

5

Ô Nguyễn Lai Tơ

Đại biểu HĐND

6

Bà Lê Thị Dung

Đại biểu HĐND

7

Bà Nguyễn Thị Gái

Đại biểu HĐND

8

Ô Đỗ Văn Toản

Đại biểu HĐND

9

Ô Đỗ Văn Đan

Đại biểu HĐND

10

Bà Đỗ Thị Lệ

Đại biểu HĐND

11

Ô Cao Bá Trịnh

Đại biểu HĐND

12

Ô Nguyễn Đình Phương

Đại biểu HĐND

13

Bà Hoàng Thị Ngọc

Đại biểu HĐND

14

Ô Lê Hữu Quế

Đại biểu HĐND

15

Ô Lê Thanh Sơn

Đại biểu HĐND

16

Bà Hoàng Thị Tám

Đại biểu HĐND

17

Ô Nguyễn Tăng Tạo

Đại biểu HĐND

18

Ô Lê Kim Long

Đại biểu HĐND

19

Ô Lê Đức Chung

Đại biểu HĐND

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Bà: Đỗ Thị Lệ

Chức danh: PCT HĐND

Sđt: 0832293666

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

Ô Nguyễn Lai Bé

Đại biểu HĐND

2

Ô Nguyễn Hữu Mão

Đại biểu HĐND

3

Ô Nguyễn Hữu Hòa

Đại biểu HĐND

4

Ô Lê Xuân Tân

Đại biểu HĐND

5

Ô Nguyễn Lai Tơ

Đại biểu HĐND

6

Bà Lê Thị Dung

Đại biểu HĐND

7

Bà Nguyễn Thị Gái

Đại biểu HĐND

8

Ô Đỗ Văn Toản

Đại biểu HĐND

9

Ô Đỗ Văn Đan

Đại biểu HĐND

10

Bà Đỗ Thị Lệ

Đại biểu HĐND

11

Ô Cao Bá Trịnh

Đại biểu HĐND

12

Ô Nguyễn Đình Phương

Đại biểu HĐND

13

Bà Hoàng Thị Ngọc

Đại biểu HĐND

14

Ô Lê Hữu Quế

Đại biểu HĐND

15

Ô Lê Thanh Sơn

Đại biểu HĐND

16

Bà Hoàng Thị Tám

Đại biểu HĐND

17

Ô Nguyễn Tăng Tạo

Đại biểu HĐND

18

Ô Lê Kim Long

Đại biểu HĐND

19

Ô Lê Đức Chung

Đại biểu HĐND

Người tốt, việc tốt